Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARININ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ALINAN TEDBİR KARARI
13.10.2016  
BASIN BÜLTENİ

 

İlgi      : (a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

              (b) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

  (c) 13.04.2001 tarihli EGM Çocuk Şb.Mdğü/Br.Amrliği Kuruluş Gör. ve Çalş.Yön.

              (d) İçişleri Bakanlığının 2016/39 Nolu Genelgesi

              (e) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

              (f) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

 

                İlgi (a) sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 52.madde 2.fıkrasında “Mülki amirler, ilköğretim müfettişleri ve zabıta teşkilatı ilköğrenim çağındaki çocukların mecburi ilköğretim kurumlarına devamlarını sağlamakla veli yahut vasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine yardımla ve her türlü tedbiri almakla vazifelidirler.” hükmü, 

İlgi (b) sayılı Çocuk Koruma Kanununun 4.maddesi 1.fıkrasında “Bu Kanunun uygulanmasında, a-çocuğun haklarının korunması amacıyla; çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması, b- çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi ilkeleri gözetilir.” hükmü,  

İlgi (c) sayılı EGM Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 7.maddesinde Çocuk Polisi Hizmetlerinin yürütülmesinde çocuk birimi; d-çocuğa karşı ve çocuk tarafından suç işlenmesini önleyici çalışmalar yürütmek” hükmü, 

İlgi (d) sayılı İçişleri Bakanlığının 2016/39 Nolu Genelgesinin  Eğitim Kurumları Çevresinde Alınacak Önlemler başlıklı bölümün 10.maddesinde “İl ve ilçelerin güvenlik durumları bakımından yapılacak değerlendirme sonucu; okul etrafında bulunması sakınca teşkil eden ve okulla hiçbir ilişkisi olmayan kişilerin uzaklaştırılmasının eğitim ve öğretim ile öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği bakımından zaruret olduğu hallerde İl İdaresi Kanunu (66.madde) hükümlerinin işletilmesi yoluna gidilecek” hükmü, 

İlgi (e) sayılı İl İdaresi Kanununun 11.madde C fıkrasında “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.

Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.”

66.maddesinde “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır.” hükümleri, 

İlgi (f) sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi 1.fıkrasında “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.” hükmü amirdir.

Son zamanlarda özellikle okullarımızın çevresinde gerek 155 Polis İmdat Hattına gelen ihbarlarda gerekse de görevli ekiplerin yapmış olduğu devriye hizmetlerinde karşılaşmış oldukları olaylarda yoğunluk yaşandığı, okul giriş ve çıkış saatlerinde, okul önlerinde veya öğrencilerin toplanma ve dağılma güzergâhlarında eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgisi olmayan şahısların şiddete dayalı olaylarla birlikte çeşitli olumsuzluklara sebebiyet verdikleri, dolayısıyla da okullardaki güvenli ortamı olumsuz etkiledikleri tespit edilmiştir. 

Bu sebeple; ilgi (e) sayılı İl İdaresi Kanununun 11.maddesi C fıkrası gereğince Muş Valiliği İl genelinde bulunan kamu ve özele ait eğitim ve öğretim kurumlarının tehlikenin makul görülebileceği yakın çevresinde, bahçesinde ve müştemilatında; eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgisi bulunmayan, kurumun sükun ve huzuruna, güven ve esenliğine, eğitim ve öğretim hizmetlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesine engel olabilecek nitelikteki şahısların bulunması hususunda yasaklama kararı verilmesi, bu karara uymayanlar hakkında ilgi (f) sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi 1.fıkrasında belirtilen “emre aykırı davranış” hükmü uyarınca idari para cezası uygulanması, alınan kararın yerel basın ve yayın organları vasıtası ile halkımıza ilanen duyurulması kararlaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur.


MUŞ EMNİYET MÜDÜRÜLÜĞÜ

 
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS