Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Kamu Görevlileri Taşıma Ruhsatı İşlemleri

Giriş
KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI İŞLEMLERİ (8.Madde)
 
 
 
A) İkamet edilen yer itibariyle polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlerin ise İl Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.  (Ancak emekli emniyet teşkilatı personelinin ikamet yeri jandarma olsa dahi ruhsat işlemleri polis birimlerince, askeri personellerin de kuvvet komutanlıklarınca yapılmaktadır.)
 
       
 
 1. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,
 2. Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere,
 3. Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlara,
 4. Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere. 
 
 
 
b) Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan;
 
 
 
 1. Köy ve mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati silahları için),
 2. Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1467 nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına ( bu görevlerin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
 
 
 
c) Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlardan;
 
 
 
 1. Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere  (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında demirbaş silahlarını taşıyabilirler),
 2. Elektrik enerjisi yüksek gerilim  (enterkonnekte) hatlarının kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
 3. PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuran portör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı,  şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
 4. TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
 5. Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza işlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen şef teknisyen ve teknisyenlere (meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
 6. Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetlilerine (grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
 7. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava limanı ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele (meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
 8. 14/06/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci müdürlerine, 
 9. Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
 10. İnfaz koruma başmemurları ile memurlarına (ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler),
 11. Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve Bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine ( görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
 12. Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenlere,
 13. Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik  ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık  Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeline,
 
 
 
d) Paraya vazıülyed olanlardan;
 
 
 
 1. 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre, Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı Kanunun 1 inci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere ( memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),
 2. Veznedarlara ( görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
 3. Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
 
 
 
e) Özellik arzeden görev yapanlardan; (Değişik bent: 30/01/1992-92/2635-2 Md.)
 
 1. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeline,
 2. Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Başbakanlık ve Devlet bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,
 3. TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem müdürlerine,
 4. Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar,  müsteşarlıklar ve  merkezi yönetim içinde yeralan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve denetçi yardımcılarına,
 5.  Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlara, 
 6. Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,
 7. Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şeflerine (görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),
 8. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Telekomünikasyon Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün Tütün mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkan ve üyelerine
 9. Belediye başkanları ve il genel meclisi üyelerine,
 10. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli  dışındaki diğer personele,
 11. İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına.
 12. Bilfiil  görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal müdürlerine,
 13. Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personele,
 14. Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri baş teknisyenleri ve depo müdürlerine,

   
 
MÜRACAAT ESNASINDA İSTENEN BELGELER
 
 
 
 1. Valilik Makamına hitaben dilekçe 
  (Başka bir şahıstan devir alınması durumunda devir eden ve alanın karşılıklı dilekçe vermesi gerekmektedir.) 
 2. Yarım kapaklı dosya
 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 4. 4 Adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)
 5. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu.
  (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu)
  * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 6. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( Daha önce parmak izi verildiğine dair ellerinde mühürlü belge bulunanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek olmayacaktır.)
 7. Görev Belgesi (mühürlü, açık kimlik dökümlü, müracaat tarihi itibariyle 1 ayı geçmemiş olacak)​

 8. NOT        :

  Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır,
  Bütün evraklar tamamlandıktan sonra müracaat edilecektir. 
 

NOT :

8. maddenin (a) bendinde belirtilenler ile (e) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılanlardan silah ruhsatı harcı ve sağlık raporu, istenmemektedir.

 
​​​
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Derneği
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS